ایجاد مدل های مدور با اجرای دستور shaft بحث درباره ایجاد مدل های مدور با اجرای دستور shaft http://novinmech.com/catia-tutorial-part-7.html Tue, 23 May 2017 15:12:32 +0430 JComments حسن مظفری گفت: http://novinmech.com/catia-tutorial-part-7.html#comment-48 حسن مظفری Thu, 05 Jan 2017 18:50:47 +0330 http://novinmech.com/catia-tutorial-part-7.html#comment-48